+36 (20) 349 1420
8600 Siófok, Fő tér 6. Sió Pláza 2. emelet

Általános szerződési feltételek

Hatályos: 2021. május 6. napjától.

I. Megállapodás a Sió Mozi által vetített mozifilmekre szóló mozijegyek internetes megvásárlására vonatkozó szolgáltatás igénybevételére amely létrejött elektronikus úton a szolgáltatás igénybevételének napján, egyrészről a Sió Movie Kft. (8600 Siófok, Küszhegyi út 16/12, Cg.:14-09-311395.), - a továbbiakban Szolgáltató -, másrészről a szolgáltatás igénybevétele során megadott adatokkal azonosított természetes vagy jogi személy - a továbbiakban Vásárló -, mint Szerződő Felek - a továbbiakban együtt Szerződő Felek - között az alábbi feltételekkel – a továbbiakban: Megállapodás-.

Szolgáltató kijelenti, hogy az internet közcélú hálózatán elektronikus rendszert és szolgáltatást működtet, amely a Sió Mozi (Sió Üzletközpont, Siófok, Fő tér 6.), - a továbbiakban: Sió Mozi - által vetített mozifilmekre szóló mozijegyek internetes megvásárlását biztosítja - a továbbiakban szolgáltatás -.

Vásárló kijelenti, hogy a Sió Moziban vetítésre kerülő meghatározott mozifilm(ek)re szóló mozijegy(ek) internetes megvásárlásával igénybe kívánja venni a szolgáltatást.

A fentiekre tekintettel Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen Megállapodás a "megvásárolom" gomb Vásárló által történő megnyomásával jön létre a Szerződő Felek között, mellyel egyidejűleg a Vásárló elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a szolgáltatás Általános Szerződési Feltételeit, továbbá a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatai kezeléséhez hozzájárul.

II. Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek - a továbbiakban ÁSZF - határozzák meg a Szolgáltató által a Vásárlók részére nyújtott, a Sió Mozi által vetített mozifilmekre szóló belépőjegyek internetes megvásárlására vonatkozó szolgáltatás igénybevételének feltételeit, valamint a Szolgáltató és a Vásárló között keletkező jogokat és kötelezettségeket.

Az ÁSZF határozatlan időre szól, hatálya a Szolgáltatóra, valamint a Vásárlóra terjed ki. Az ÁSZF hatálya nem terjed ki a fizetést bonyolító pénzintézetre.

A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a szolgáltatás Általános Szerződési Feltételeit jogosult egyoldalúan módosítani. Szolgáltató tájékoztatja továbbá a Vásárlót, hogy a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek a szolgáltatás honlapján, a www.siomozi.hu weboldalon elérhető, megtekinthető.

Az ÁSZF módosításáról a Szolgáltató a Vásárlót a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 8 (nyolc) nappal korábban értesíti honlapján.

A Szolgáltató nem köteles a fenti határidőt az ÁSZF azon módosításaira alkalmazni, amikor az ÁSZF módosítása valamely, a Szolgáltató adataiban bekövetkezett változás, a szolgáltatás új honlapokra való kiterjesztése, új szolgáltatás vagy fizetési mód bevezetése miatt válik szükségessé.

A jelen ÁSZF a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi. A jelen ÁSZF rendelkezései minden esetben irányadók a Szolgáltató és a Vásárló közötti jogviszonyra, kivéve, ha a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Megállapodás kifejezetten eltérő rendelkezéseket tartalmaz.

A Szolgáltató adatai

Szolgáltató: Sió Movie Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

A Szolgáltató rövidített cégneve: Sió Movie Kft.

A Szolgáltató székhelye, mely egyben a Szolgáltató levelezési címe: 8600 Siófok, Küszhegyi út 16/12.

A Szolgáltatót nyilvántartó hatóság: Kaposvári Törvényszék Cégbírósága

A Szolgáltató cégjegyzékszáma: Cg. 14-09-311395

A Szolgáltató adószáma: 23328888-2-14

A Szolgáltató e-mail címe: info@siomozi.hu

A Szolgáltatás elsődleges internetes honlapjának címe: siomozi.hu

Panaszügyintézés helye: Sió Movie Kft. 8600 Siófok, Küszhegyi út 16/12.

A Vásárló adatai

A Vásárló kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a vásárlás során. A Szolgáltató kizárja felelősségét a vásárlás során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő bárminemű kárért. A Szolgáltató kétség esetén jogosult a Vásárló adatainak valódiságát ellenőrizni.

A Szolgáltató a Vásárló adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. tv. 5 § (1) a) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályai szerint kezeli. Az adatvédelemre vonatkozó részletes szabályokat az Adatkezelési Szabályzat tartalmazza.

A személyes adatokat kezelésével, tárolásával kapcsolatban a Szolgáltató az elvárható legnagyobb gondossággal jár el. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért azonban a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

A szolgáltatás igénybevételével a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a megadott e-mail címen a megvásárolt mozijeggyel, illetőleg a vonatkozó mozifilmmel kapcsolatos valamennyi fontos körülményről a Vásárlót tájékoztassa.

A szolgáltatás nyújtása, a mozijegyek vásárlása

A Szolgáltató kötelezettsége a fentiekben meghatározott szolgáltatás nyújtása a Vásárló részére a jelen ÁSZF rendelkezései szerint.

Jelen ÁSZF alapján a Szolgáltató internetes felületen biztosítja a szolgáltatás elérését, valamint a mozijegyek ellenértéke kifizetésének lehetővé tételét előzetes regisztráció szükségessége nélkül.

A Vásárló a mozijegyet annak megvásárlása érdekében a weboldalon kiválasztja. A mozijegy kiválasztása nem kötelezi a Vásárlót annak megvásárlására. Amennyiben a Vásárló mégsem kívánja megvásárolni a kiválasztott mozijegyet, akkor a vásárlás folyamatát a ‘Mégsem’ gombra kattintva megszakíthatja.

A mozijegyek megvásárlására a szolgáltatás keretében azok kiválasztásával, a kért adatok megadásával, majd a "megvásárolom" gombra történő kattintással nyílik lehetőség. A fizetés kizárólag bankkártyával (American Express, Maestro, Master Card, Visa, Visa Electron) történhet a SimplePay rendszerén, on-line üzemmódú virtuális elektronikus kártyaelfogadó terminálon (VPOS) keresztül.

A fizetéshez meg kell adni a terhelendő bankkártya számát, lejárati dátumát és érvényesítési kódját (CVC2 vagy CVV2). A Vásárló által megadott adatok ellenőrzésre kerülnek az érintett bank által. 

A szolgáltatás igénybevételének tárgyi feltétele, hogy a Vásárló rendelkezzen internet-hozzáféréssel és e-mail fiókkal. A Vásárló tudomásul veszi és elfogadja, hogy a szolgáltatás igénybe vétele egyéb hardver és szoftver eszközöket igényelhet, valamint hogy az általa használt hardverre és szoftverre vonatkozóan saját felelősségére jár el.

A szolgáltatás igénybevételéhez a Firefox 3.5 vagy az Internet Explorer 7 vagy a Safari 4 programnak vagy továbbfejlesztett verzióiknak telepítése szükséges. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges szoftvert.

A Vásárló nem sértheti meg, illetve nem kísérelheti meg megsérteni a szolgáltatás honlapjának a biztonságát.

A rendszer vagy a hálózat biztonságának megsértése polgári és büntetőjogi szankciókat vonhat maga után. A Vásárló kötelezettséget vállal, hogy nem használ semmilyen olyan eszközt, szoftvert vagy eljárást, amellyel megzavarja vagy megkísérli megzavarni a szolgáltatás honlapjának rendeltetésszerű működését, vagy bármely, a honlapon folytatandó tevékenységet;

A jegyvásárlás a sikeres fizetéssel egyidejűleg megtörténik, a Vásárló a megrendelt mozijegyet e-mailben kapja meg és a Szolgáltató egyben visszaigazolja a vásárlást a megadott e-mail címen. A Vásárlónak lehetősége van az e-mail fiókjából korlátozás nélkül letölteni a PDF állományt a saját számítógépére, és azt ott tárolni.

A mozijegy vonalkóddal ellátott belépőjegy, amelyet Vásárló köteles kinyomtatva vagy telefonja, számítógépe vagy más, arra alkalmas készüléke segítségével a kapott PDF-állományt (illetve az azon található vonalkódot) a Sió Moziba történő belépéskor ellenőrzésre felmutatni. 

Abban az esetben, ha a Vásárló 48 órán belül nem kapott visszaigazolást a megrendeléséről, úgy mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól, és a továbbiakban nem köti a megrendelése, fizetési kötelezettsége nem áll fenn, illetőleg a már megfizetett mozijegy árának visszatérítésére jogosult.

A szolgáltatás díja

A Vásárlót kizárólag a honlapon feltüntetett jegyár fizetési kötelezettség terheli, egyéb költség, díj a szolgáltatás igénybevételekor nem kerül felszámításra.

A Szolgáltató a honlapján rögzített jegyárak vonatkozásában fenntartja a mindenkori árváltoztatás jogát. A feltüntetett árak bruttó árak, az áfa összegét tartalmazzák.

A Vásárló tudomásul veszi, hogy a mozijegy felhasználására kizárólag azt követően jogosult, hogy annak ellenértékét a Szolgáltató részére megfizette. 

Vásárló jogosult kedvezményes (diák-, gyermek-, nyugdíjas, pedagógus, mozgáskorlátozott, vak és gyengénlátó, hallássérült) jegy megváltására. Egy jogosultságot igazoló irattal csak egy kedvezményes jegy vásárolható. Abban az esetben, ha Vásárló kedvezményes jegyet vásárol, köteles a kedvezményre jogosító igazolványát a Sió Mozi jegykezelőjének ellenőrzésre felmutatni. Amennyiben Vásárló nem tudja jogosultságát igazolni, úgy köteles a teljes árú jegyet a helyszínen megfizetni.

Szavatosság, felelősség, korlátozás

A Szolgáltató minden ésszerű erőfeszítést megtesz a szolgáltatás hatékonyságának és folyamatosságának biztosítása érdekében, de nem felel azon veszteségekért, vagy bármiféle kárért, amelyeket a szolgáltatást biztosító rendszer meghibásodása, vagy egyéb elégtelensége okozott. A Szolgáltató nem garantálja a szolgáltatás és/vagy a kapcsolódó honlap hibamentes és zavartalan működését, illetőleg hogy a szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A Szolgáltató azonban mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatás mielőbb újra elérhető legyen, de időbeli garanciát nem vállal a helyreállítás tekintetében.

A Szolgáltató jogosult a szolgáltatás és/vagy a kapcsolódó honlap karbantartása érdekében a szolgáltatást szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a szolgáltatást és a kapcsolódó honlapot szükség szerint, időről időre továbbfejlessze, módosítsa, feltéve, hogy az ilyen módosítások nem változtatják meg a jelen ÁSZF-ben foglaltakkal ellentétes módon a szolgáltatás jellegét és nem hatnak hátrányosan annak funkciójára.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a szolgáltatás és/vagy a kapcsolódó honlap részbeni vagy teljes megszüntetésére.

A Szolgáltató jogosult a Vásárló megrendelését indokolt esetben visszautasítani, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a szolgáltatás igénybe vétele során vagy a mozijeggyel történő bármilyen visszaélés esetén.

A Felek a Szolgáltató felelősségét a Ptk. 6:143. § (2) bekezdése szerinti károkért, tekintet nélkül arra, hogy e károkat a Szolgáltató szerződésszegéssel, vagy szerződésen kívül okozta, kifejezetten kizárják. Ezen rendelkezés nem érinti a Vásárlóknak és harmadik személyeknek az életben, illetve testi épségben okozott károkért, valamint a szándékosan okozott károkért való felelősségét.

A szolgáltatást a Vásárló kizárólag saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a szolgáltatás és/vagy a kapcsolódó honlap használatával kapcsolatban a Vásárló számítógépén vagy egyéb vonatkozásban keletkezett vagy elszenvedett károkért. A Szolgáltató kizár minden felelősséget, amely a szolgáltatás használatából, esetleges hibájából, illetve a Vásárló számítógépén futó programmal való összeegyeztethetetlensége vagy bármely internetes vírus miatt következik be.

A Szolgáltató kizárja a helytelen vagy működésképtelen adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért való felelősségét, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Vásárlótól.

A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik, a fizetési megoldás hibáiért, hiányosságaiért vagy biztonságosságáért.

A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Vásárló vagy harmadik személy jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okoz.

Amennyiben az előadás félbeszakad, vagy elmarad (technikai hiba, áramszünet, stb., de vis maiornak nem minősülő oknál fogva), úgy a Szolgáltató az elmaradt előadás napjától számított 30 napon belül a Sió Mozi pénztárában az elmaradt előadásra szóló jegy ellenében úgynevezett Kompenzációs Szabadjegyet bocsát a Vásárló rendelkezésére. Jogosultak kizárólag azok a Vásárlók, akik érvényes mozijeggyel rendelkeznek az érintett előadásokra, melyet tetszőleges - az eredeti jegynek megfelelő típusú - előadásra szóló mozijegyre válthatnak a Sió Mozi pénztárában a Kompenzációs Szabadjegy bemutatásával, az azon feltüntetett beváltási határidő lejártáig.

A Szolgáltató a műsorváltoztatás jogát fenntartja. Amennyiben a Szolgáltató műsorváltoztatása folytán Vásárló nem fogadja el a megváltozott műsort, úgy a Szolgáltató a fentiek szerinti Kompenzációs Jegyet biztosít a Vásárló részére, melyet a Vásárló a tetszőleges előadásra a fentiekben meghatározott módon válthat be. 

Amennyiben az előadás az eredetileg meghirdetett terem helyett másik teremben kerül megtartásra, abban az esetben a Szolgáltató nem garantálja, de ugyanakkor minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a már megvásárolt jegyet a korábbi vásárlásnak megfelelő sor- és szék számra tegye át figyelembe véve a terem adottságait. Az új teremszám, sor- és székszám, amennyiben a Vásárló számára indokoltan nem megfelelő, úgy a Vásárló a fentieknek megfelelően kérheti Kompenzációs Szabadjegy kiállítását, melyet a fentebb rögzítettek szerint használhat fel. 

Vásárlástól való elállás joga

A vásárlás a „megvásárolom” gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a Vásárló a „megvásárolom” gomb megnyomását követően az elállási jogát, illetve felmondási jogát oly módon gyakorolhatja, hogy az interneten vásárolt mozijegyet kizárólag, legkésőbb az előadás kezdete előtt 3 órával válthatja vissza személyesen a Sió Mozi pénztárában.

Vis Maior

Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk vagy sztrájknak nem minősülő megmozdulás, behozatali vagy kiviteli embargó, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Vásárló, illetőleg a Szolgáltató hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.

Védjegy és szerzői jogok

A szolgáltatás honlapján megjelenő védjegyek és logók a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Szolgáltató kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

A megjelölések és a honlapon elérhető információk és egyéb anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Szolgáltatót illetik meg. A honlapon elérhető információkat és egyéb anyagokat a Szolgáltató kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek a honlap céljától eltérően nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

A Vásárló által a honlap használatával kapcsolatban közölt megjegyzéseken, észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a Szolgáltató korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Szolgáltató minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható. A Szolgáltató korlátozás nélkül jogosult a Vásárló észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy a Vásárló részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

Panaszkezelés módja

A fogyasztóvédelemről szóló 1997.évi CLV. törvény 17/A. § rendelkezéseinek megfelelően a Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy a Szolgáltató székhelye, a panaszügyintézés helye, a panaszok kezelése körében a Szolgáltató levelezési címe, elektronikus levelezési címe, internetes címe az ÁSZF-ben feltüntetésre kerültek.

A Vásárló a Szolgáltatónak, illetve a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek a mozijegyek Vásárlók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval. 

Panasz esetén a Szolgáltató a mozijegyet elkérheti, így kérjük Vásárlóinkat, hogy őrizzék meg azt.

A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és lehetőség szerint orvosolja azt. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát a Vásárlónak átadni. Egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával, illetve írásban közölt panasz esetén a Szolgáltató köteles írásbeli érdemi választ küldeni a Vásárlónak legkésőbb 30 napon belül.

A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató köteles megindokolni. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Vásárlót írásban tájékoztatni arról, hogy a panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató tájékoztatásának tartalmazni kell az illetékes hatóság, illetve a Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét.

Záró rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései, valamint a magyar jog irányadó.

A jelen ÁSZF-ben foglalt Szolgáltatással kapcsolatos bármely jogvitára a Szolgáltató és a Vásárló értékhatártól függően kikötik a Siófoki Járás Bíróság, illetve a Kaposvári Törvényszék kizárólagos illetékességét, amennyiben nem a Szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróság járna el.

 

Adatkezelési Szabályzat

 

A Sió Mozi frissített Adatvédelmi tájékoztatója és cookie szabályzata ezen a linken érhető el!

A szolgáltató, mint adatkezelő (a továbbiakban: Szolgáltató)

1. Az adatkezelés jogalapja

1.1. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Avtv.) 5. § (1) a) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-ában foglaltak.

2. A Szolgáltató által az adatkezelés során alkalmazott adatvédelmi irányelvek

2.1. A Szolgáltató kijelenti, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen Adatkezelési Szabályzatban, valamint a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. 

2.2. A személyes adatok kezelésével, tárolásával kapcsolatban a Szolgáltató a lehető legnagyobb gondossággal jár el. Az informatikai biztonság területén a Szolgáltató az ésszerűen elérhető leghatékonyabb, legmodernebb eszközöket és eljárásokat alkalmazza. Szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Szolgáltató nem szerez információt a Felhasználó bankkártya-adatairól.

2.3. Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét, hogy a szolgáltatás rendszere tartalmazhat olyan honlapokra mutató linkeket, amelyeket nem a Szolgáltató üzemeltet, és ezen honlapok adatvédelmi rendelkezései eltérhetnek a szolgáltatás rendszerének adatvédelmi rendelkezéseitől, amelyért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

3. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama

3.1. A Szolgáltató a szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az érintettek hozzájárulása alapján és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

3.2. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott személyes adatokat a Szolgáltató esetlegesen az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

3.3. Az adatkezelésre a Felhasználó önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása alapján kerül sor, melyet a weblapon található jegyértékesítési szolgáltatás igénybe vételével megadottnak kell tekinteni. 

3.4. Az adatkezelés célja a weboldalon található jegyértékesítési szolgáltatás nyújtásának biztosítása, a Felhasználó, mint jegyvásárló beazonosítása, valamint a megrendelt szolgáltatás teljesítése. Kezelt adatok: vezeték és keresztnév, valamint e-mail cím. Az adatkezelés időtartama: 30 nap.

3.5. A Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. A Felhasználó e-mail címének megadásakor felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. Amennyiben a Felhasználó nem saját személyes adatait adja meg, úgy kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

4. Az adatok megismerésére jogosultak 

4.1. A személyes adatok megismerésére jogosultak a Szolgáltatóval munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban álló munkatársak. 

5. Az adatfeldolgozó megnevezése

5.1. Az adatokat a Szolgáltató maga dolgozza fel, azokat adatfeldolgozásra nem továbbítja. 

6. Az adatok továbbítása

6.1. A Szolgáltató személyes adatokat harmadik személyeknek csak a Felhasználó előzetes tájékoztatását követően megadott hozzájárulása esetén ad át. Ez alól kivétel az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbítás. 

6.2. A Szolgáltató jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adat továbbítása, valamint az ebből származó következmények miatt a Szolgáltató nem tehető felelőssé.

7. Az érintettek jogai és azok érvényesítése, tiltakozás személyes adat kezelése ellen, bírósági jogérvényesítés és kártérítés

7.1. Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók tájékoztatást kérhetnek. A Felhasználó kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. A Szolgáltató köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, a Felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő Felhasználó a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet a Szolgáltatóhoz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. 

A Felhasználó tájékoztatását a Szolgáltató csak az Avtv-ben meghatározott esetekben tagadhatja meg. A felvilágosítás megtagadása esetén a Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről. 

7.2. A Felhasználó kérelmezheti a Szolgáltatónál a személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

7.3. Ha a Szolgáltató a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

7.4. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

  1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
  2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
  3. törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a Felhasználót írásban tájékoztatja.

Ha a Szolgáltató a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha a Felhasználó a Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha a Szolgáltató a reá irányadó határidőt elmulasztja, a Felhasználó - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat.

8. Az Adatvédelmi Szabályzat hatálya, módosítása

8.1. Jelen Adatvédelmi Szabályzat 2016. június 8 napjától, visszavonásig hatályos.

8.2. Jelen Adatvédelmi Szabályzat a www.siomozi.hu weblapon folyamatosan elérhető.

8.3. A Szolgáltató jogosult az Adatkezelési Szabályzatot egyoldalúan módosítani. Szolgáltató a módosításról a változások www.siomozi.hu oldalon történő közzététele útján értesíti a Felhasználót a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább nyolc (8) nappal. 

Felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított Adatkezelési Szabályzatot.

9. Jogérvényesítési lehetőségek:

9.1. A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény valamint a Ptk. alapján a bíróság előtt gyakorolhatja. 

9.2. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: http://naih.hu